תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ(להלן גם – "האתר" או "יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ
אתר אינטרנט זה, נועד למתן שירות של יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

כללי
אתר זה נועד לשימושך הפרטי האישי. מעבר לזה אינך רשאי, לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור מאת יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ בכתב
למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה אחרת (כגון התעריפים, התנאים, המחירים וכד') גוברות על כל המידע המופיע באתר אינטרנט זה המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי בעל האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא.

 קניין רוחני

תוכנו של אתר האינטרנט יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ, מוגן בזכויות יוצרים מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ בלבד
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ בכתב ומראש סימני המסחר באתר הינם קניינו של יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעל האתר יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ.

מידע ותכנים באינטרנט
מנוע החיפוש ודף הקישורים של האתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט, המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים מטעם יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ או מי מטעמו, יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו יכול לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ רשאים לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ לא ישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד, יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ שומר לעצמו את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו אחראי לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים, אשר אליהם יש קישורים מאתר אינטרנט זה, או לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע"י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר אינטרנט זה
למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן

פרטיות
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ רשאים להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, ואו ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך)

ידוע לי שנתוני האישיים שמסרתי ואמסור בהתקשרות איתכם ישמרו במאגר המידע של יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ.

ידוע לי שהנתונים שמסרתי ואמסור נדרשים לצורך טיפול יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ בתיק הביטוח שלי ו/או לצורך מתן הצעה.

 


יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים קניות, מידע מסחרי ופרסומות , יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם
הנוגע בדבר. יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן

אחריות יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר, השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו מתחייב, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות.
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו מתחייב כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ
אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום.
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים
יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ
או מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ או אצל מי מהספקים שלו .

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות .תל-אביב, המרכז בישראל.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים *.

נשמח לעמוד לרשותכם

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ

לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
דילוג לתוכן